คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

ที่มาของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา องค์กรภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงขยายโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งชุมชน องค์กรชุมชน ชมรม จึงทำให้โครงการต่างๆในเทศบาล สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทำให้ได้รับรางวัลคุณภาพมากมาย ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์   สังคมเอื้ออาทร ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง สังคมมีคุณธรรม สร้างให้คนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของผู้คนในสังคมเมืองขอนแก่น

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูตั้งอยู่ภายในเขตชุนชนคุ้มหนองคู , ศรีจันทร์ , เจ้าพอเกษม , เจ้าพ่อขุนภักดี และ ศรีจันทร์พัฒนา ซึ่งสภาพชุมชนเป็นชุมชนเมืองมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เทศบาลนครขอนแก่นเล็งเห็นปัญหาของผู้ด้อยโอกาสต่างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จึงร่วมมือกับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ชุมชน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายในเขตชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการการซ่อมแซมบ้านเรือน การมอบสิ่งของยังชีพ โครงการอิ่มท้อง อิ่มอุ่นใกล้โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูนั้นปฏิบัติด้วยดีเสมอมา รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียน ชุมชน สานเป็นพลังสามัคคีช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนมอบโอกาสให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

 

รูปภาพและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมโครงการมาตั้งปี พ.ศ.2551

 

 

Authentic Nike Sneakers | These Two Nike nike sb slam city dunks shoes sale store Lows Change Colour in the Heat and Cold - Grailify
Powered by OrdaSoft!