จุดเริ่มต้นมอนเตสซอรี่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

          โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Montessori (มอนเตสซอรี่) ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน2ระบบ นำมาใช้ในระดับชั้นอนุบาล1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่1 อย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา2553 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอน Montessori (มอนเตสซอรี่) จากวิทยากรครูชาวต่างประเทศและไทยที่มาให้ความรู้และร่วมจัดทำหลักสูตรขึ้นเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มพร้อมที่จะนำหลักสูตรมาถ่ายทอดอย่างเต็มรูปแบบทั้งสื่อและอุปกรณ์ที่ครบครันตรงตามหลักสูตรMontessori (มอนเตสซอรี่) ในต่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนแบบMontessori (มอนเตสซอรี่) นั้นส่วนใหญ่นั้นจะมีแต่โรงเรียนเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายสูงในด้านงบประมาณสื่อการสอน โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูมองเห็นปัญหาดังกล่าว โดยท่าน ผ.อ. ชัยมงคล อรรถพลไพศาล มีแนวคิดที่เปิดกว้างกับการศึกษาสมัยใหม่ที่ยึดเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางไม่ปิดกั้นความคิดให้เด็กนักเรียนมีอิสระในการเรียนและมีความสุขจึงนำแนวคิดการจัดระบบMontessori (มอนเตสซอรี่)  มาใช้ในช่วงชั้นอนุบาล1-2-3 เพื่อเป็นพื้นฐานพัฒนาศักยภาพเด็กตั้งแต่ต้นปลูกฝังความคิดที่ดีก้าวหน้าและช่วยเหลือตนเองได้ ท่าน ผ.อ. ชัยมงคล อรรถพลไพศาล กล่าวว่า "โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนMontessori (มอนเตสซอรี่) นั้นส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนใหญ่ๆที่มีงบประมาณสูง โรงเรียนในสังกัดรัฐบาลยังไม่มีระบบMontessori (มอนเตสซอรี่) เข้ามา การที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูนำระบบ Montessori (มอนเตสซอรี่) เข้ามานั้นเป็นการให้โอกาสกับเด็กของเราที่จะเป็นอนาคตของชาติโดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงๆเหมือนของเอกชน เราพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพลูกหลานเราให้มีความเก่ง ฉลาด ช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอดในสังคมได้ในอนาคต"  พร้อมกันนั้นสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนคณะครูและบุคลากรก็เพียบพร้อมต่อการจัดการศึกษา 2ระบบนี้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

มอนเตสซอรี่การเรียนการสอนมาตรฐานต่างประเทศ 

 การเรียนการสอนระบบมอนเตสซอรรี่นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ อื่นๆอีกหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว หลักสูตรการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ ผู้ริเริ่มคิดและจัดตั้งวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จากความเชื่อในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กในระยะเริ่มต้นว่า จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาในระยะแรกนั้น ไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกให้เด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของเขา การที่จะช่วยให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามขั้นตอนของความสามารถนั้น ควรจะต้องพัฒนาการสอนให้สัมพันธ์กับพัฒนาการความต้องการของเด็ก ที่ต้องการจะเป็นอิสระในขอบเขตที่กำหนดไว้ให้ ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพิถีพิถัน การสอนแบบมอนเตสซอรี่ ได้มาจากการที่มอนเตสซอรี่ได้สังเกตเด็กในสภาพที่เป็นจริงของเด็ก ไม่ใช่สภาพที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเป็น จากการสังเกตเด็กจึงได้พัฒนาวิธีการสอน การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ขึ้นมาใช้ โดยเริ่มต้นจากการทดลองที่โรงเรียนที่มอนเตสซอรี่เข้าไปรับผิดชอบ ที่เรียกว่า Casa Dei Bambini หรือ Children's House แล้ววิธีการสอนนี้จึงได้แพร่หลายต่อไปจนทั่วโลกเช่นในปัจจุบัน

 

พัฒนาบุคลากรให้พร้อมก่อนนำหลักสูตรมอนเตสซอรี่มาใช้อย่างเต็มรูปแบบมาตราฐานสากล

   คณะครูผู้บริหารบุคลากรโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงรายเพื่อไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่ ณ โรงเรียนวิศานุสรณ์และโรงเรียน ปิติศึกษาจังหวัดเชียงรายเพื่อเก็บข้อมูลและรับฟังบรรยายพร้อมกันนั้นได้ส่งครูที่เข้ารับการอบรมด้วยคือ ครู นางภัควิภา ภารดิลก ครูอนุบาล2 และ ครูจีระนันท์  ชัยจิตร ครูอนุบาล1 เพื่อรับการอบรมหลักสูตรมอนเตสซอรรี่เป็นเวลา1เดือนเต็ม ณ โรงเรียนวิศาณุสรณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนมนปีการศึกษา2552อย่างเต็มรูปแบบอย่างลึกซึ้งและในปีการศึกษา2553 ทางโรงเรียนได้ส่งคณะครูไปอบรมเพิ่ม เพื่อเตรียมเปิดสอนมอนเตสซอรรี่ในช่วงชั้นที่1ในปีการศึกษา2553 อย่างเต็มรูปแบบ ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนมอนเตสซอรรี่นั้น "ฟรีทั้งค่าหนังสือ อุปกรณ์ สื่อ อาหาร ชุดนักเรียน ทั้งหมด" ท่านผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าลูกหลานของท่านจะได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพการศึกษาเต็มรูปแบบของระบบมอนเตสซอรรี่ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับความรู้พัฒนาทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมๆกัน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจนำบุตรหลานมาศึกษากับเรา....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม "จับเคียวเกี่ยวข้าว”


กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้การทำนาวิถีชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้นอกตำรา การทำนาตามวิถีชุมชนให้แก่เด็กๆส่งเสริมและสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกแก้ปัญหา ซึ่งเป็นแก่นแท้ในการประกอบอาชีพทุกอาชีพในอนาคต โดยบูรณาการรวมถึงระดมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในวันนี้ได้นำเด็กระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 มาร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ บ้านโคกสี  ตำในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ้านคุณครูวิลาวัลย์ โคตรนัวะ
 ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!