รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับประเทศ

 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับประเทศ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานรางวัลโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นให้แก่โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นและโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 “ตามรอยเท้า…กับฮอนด้า” แก่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เกษตรปลอดสาร ธนาคารขยะ แหล่งเรียนรู้ตามรอยพ่อ และการจัดการเรียนการสอนปลูกฝังให้นักเรียนสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมจนมาถึงปัจจุบัน

 

 

 

รางวัลลูกโลกสีเขียว

 

 

หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว

รางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นโครงการต่อเนื่อง จากโครงการปลูกป่าถาวรฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนและให้กำลังใจ แก่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น เป็นความดีที่สมควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อไป

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 10 ประเภทกลุ่มเยาวชน

 

 

 

 

 

 

Running sport media | Comfortable Nike Air Max Plus TN Ultra Navy Blue 898015-106 Men’s Running Shoes , Sciaky
Powered by OrdaSoft!