สภาพชุมชน

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูอยู่ในพื้นที่ชุมชนคุ้มหนองคูและชุมชนศรีจันทร์ ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนเมืองสภาพชุมชนเป็นหมู่บ้าน ตึกแถว ร้านค้า และสถานบริการต่างๆ โดยส่วนใหญ่ชาวชุมชนคุ้มหนองคูและศรีจันทร์ประกอบอาชีพค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง เป็นต้น

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ  285 ครอบครัว บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านเรือนที่พักอาศัย อาคารพานิชย์ อพาร์ทเมนท์ อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา   พุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ สงกรานต์ ออกพรรษา เข้าพรรษา
2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  20,000 บาท
3  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
 3.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา
 3.2 จัดระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน ประชาชน ผู้ปกครองและหน่าวยงานที่เกี่ยวข้อง
 3.3 จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ข้อจำกัด ศาสนาและความเชื่อในชุมชนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่มีหลายครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ แต่โรงเรียนเป็นโรงเรียนพุทธจึงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธทำให้ชุมชนบางส่วนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ

สถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนภายในชุมชนคุ้มหนองคูและชุมชนศรีจันทร์ :

 • วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
 • มัสยิดนูรู้ลฮิดายะฮ์ (คุ้มหนองคู)
 • วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
 • ศาลาชุมชนคุ้มหนองคู
 • ศาลเจ้าพ่อขุนพิทักษ์ศักดาเดช (อยู่ภายในโรงเรียน)
 • สำนักงานเทศกิจเทศบาลนครขอนแก่น
 • สถานีขนส่งแห่งที่สอง (ปรับอากาศเดิม)

ชุมชนในเขตโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู:

 • ชุมชนคุ้มหนองคู
 • ชุมชนซรีจันทร์
 • ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา
 • ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
 • ชุมชนซอยธารทิพย์

กิจกรรมร่วมกับวัดและชุมชน

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูกับชาวชุมชนที่อยู่ในเขตโรงเรียนนั้นให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาด้วยดีโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียน การร่วมมือในงานประเพณีต่างๆ รวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชนและโรงเรียนในการทำกิจกรรมประเพณีทางศาสนา อาทิ ประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ ต่างได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนเป็นอย่างดี.

รูปภาพและกิจกรรม.

กิจกรรมประเพณีประจำปีต่างๆและกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

 

กิจกรรมระหว่างวัดและโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู มีการนิมนต์พระมารับบิณฑบาตรในวันเด็กแห่งชาติทุกปี วันสำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ การทอดเทียนถวายผ้าอาบน้ำฝน ประเพณีวันสำคัญทางศาสนามีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างวัดและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปี

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนมุสลิมร่วมกับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูและมัสยิดนูรู้ลฮิดายะฮ์ (คุ้มหนองคู) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและมัสยิด

 

 

 

 

Nikebuy shoes | Sneakers - ΦΘΗΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 2020
Powered by OrdaSoft!